Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Od koncepta do puštanja u rad

Projektovanje

U toku inicijalne faze projekta, naš projektni tim će pristupiti prikupljanju informacija i analizi celog poslovnog procesa od dobavljača do potrošača (kupca) sa svim svojim propratnim efektima. Cilj analize je da pokaže šta od procesa (odnosno funkcija) i u kojim okvirima u pogledu zakona, standarda, tržišta i drugih merodavnih kriterijuma treba uraditi da bi se poslovni proces odvijao i razvijao optimalno.

Po izvršenoj analizi koncept rešenja uglavnom sadrži sledeće elemente (mada ne nužno samo nabrojane):

  • Definicija vlasnika u sistemu (jedan ili više vlasnika)
  • Definisanje matičnih podataka po vlasniku kao i njihovih atributa
  • Definisanje komunikacije sa drugim sistemima ako su u okruženju (ERP, TMS, PLC…)
  • Definisanje radnih procesa u njihovoj funkciji kao i ulaznih/izlaznih informacija
  • Definisanje radnih mesta u njihovoj funkciji kao i potrebne infrastrukture
  • Definisanje kontrolno informativnih funkcija koje su potrebne za usmeravanje rada sistema u željenom pravcu (parametrizacija)
  • Definisanje kontrole pristupa i rada na sistemu (kontrola korisnika)